Den pædagogiske impuls

I Egernbo er pædagogerne fortrinsvis uddannet på Rudolf Steiner Seminariet, derfor arbejder vi hovedsaglig ud fra Rudolf Steiners menneskesyn, der lader barnet udvikle sig i sit eget tempo. Da inddragelsen af naturen er lige så vigtig for det pædagogiske arbejde i Egernbo, har vi også personale der er uddannet som naturformidler.

I Egernbo har vi valgt at opdele børnene i 2 grupper på forskellige tidspunkter af dagen. Det har vi gjort af hensyn til det enkelte barns behov, samt ud fra et pædagogisk hensyntagende til, at den samlede gruppe ikke bliver for stor. 

Vi har det nemlig bedst med at kunne vurderer og skabe en god daglig kontakt til det enkelte barn.

Hasselnødderne er de yngste børn og Brombærrene er de mellemste og ældste børn. Brombærrene opholder sig så meget som muligt i vores have, hvor de pædagogiske aktiviteter er tilrettelagt efter årstiden og vejret. Alle børn i Egernbo er så meget ude som muligt hele året. 

Barnet får mulighed for gennem trygge omgivelser og efterlignelsesværdige voksne (rollemodeller) at udvikle gode sociale egenskaber i en atmosfære af tryghed og gensidig respekt. I Egernbo får børnene et tæt forhold til naturen og årsrytmen og vores kultur der er knyttet hertil. Vi lægger stor vægt på æstetisk og kvalitet.

Filosofien og pædagogikken:

I korte træk er Rudolf Steiners filosofi og pædagogik inddelt i 7 års udviklingsrytmer. I den første periode af barnets liv beskytter vi barnet, så at det ikke overvældes med indtryk og forklaringer, men i stedet omgives af gode ”rollemodeller” der er efterlignelsesværdige i ydre (hvad man gør) og indre værdier (hvad man tænker).

Sociale færdigheder:

Med sociale færdigheder menes evnen til at omgås hinanden, at drage omsorg for hinanden og at kunne føle empati med andre mennesker. Det betyder også, at børnene er i stand til at danne venskaber, og at de kan aflæse andre mennesker. De ældre børn opfordres til at være forbilleder for de mindre.

Barnet får lov at være barn:

Med at være i barndommen menes, at barnet får lov at udvikle sig i sit eget tempo. Det får lov at lege frit og at bruge sin fantasi. Barnet bruger sin krop, er fysisk aktivt. Barnets naturlige efterlignelsesevne tilgodeses.

Naturen:

Med et tæt forhold til naturen menes, at barnet er fortroligt med naturens rytmer/årstidsskift. Alle barnets sanser bliver dagligt brugt i berøringen med naturen. Barnet oplever en samhørighed med naturen.

Tryghed:

Med tryghed menes, at der er en daglig rytme, hvis genkendelighed skaber trygheden. Der skabes en hjemlig atmosfære. Børnene føler sig set og anerkendt. De føler sig frie til at udvikle sig som individer, i trygge og rare rammer som er sat af tydelige, efterligningsværdige voksne.

Respekt for egne og andres grænser:

Respekten indebære, at man giver plads til hinanden. Det er en forudsætning for, at man kan indgå i et fællesskab. Børnene opfordres til at være åbne for andres forskelligheder.

Æstetik og kvalitet:

Med kvalitet menes, at børnene er omgivet af naturens egne materialer. Maden i børnehaven er næsten 100 % økologisk. Pædagogerne skaber smukke stemninger og omgivelser for børnene.